založenie s.r.o. s konzultáciou u advokáta

369,- EUR 489,- EUR

kompletné založenie s.r.o. s konzultáciou u advokáta

369,- EUR 489,- EUR

Založenie s.r.o. s  osobnou konzultáciou u advokáta je naša služba určená pre klientov, ktorí chcú v maximálnej možnej miere prenechať celý proces zakladania s.r.o. na našu advokátsku kanceláriu. Počas osobnej konzultácie v sídle advokáta v Bratislave Vám budú objasnené termíny ako spoločník, konateľ či základné imanie spoločnosti a vysvetlené ďalšie podstatné otázky vo vzťahu k zakladaniu spoločnosti s ručením obmedzeným. 

Využitím našich služieb môžete ušetriť 150,- EUR na súdnom poplatku za založenie s.r.o. a priemerne 20,- EUR na poplatkoch za vydanie živnostenského oprávnenia.

AKO MÔŽETE UŠETRIŤ PRIEMERNE 170,- EUR PRI ZAKLADANÍ S.R.O.?

- nízka cena zahŕňajúca všetky náklady za kompletné založenie s.r.o., ušetríte viac ako polovicu nákladov oproti svojpomocnému založeniu s.r.o. - https://zalozeniesroapredajsro.sk/zalozenie-s-r-o-postup/
- garantovaná profesionálna služba poskytnutá advokátmi zapísanými v Slovenskej advokátskej komore
- založenie s.r.o. vybavíte pohodlne online vyplnením jednoduchého formulára
- rýchlosť založenia s.r.o. - pracujeme online, proces zakladania spoločnosti je efektívny a skrátený na minimálny, nevyhnutný čas
- individuálny prístup k potrebám klienta
- platíte len za to, čo potrebujete
- možnosť osobnej konzultácie s advokátom
- právne služby poskytujeme už 20 rokov - vysoká spokojnosť klientov

ČO JE ZAHRNUTÉ V CENE 369 EUR?
   • - osobná konzultácia v sídle advokáta v Bratislave
   • - poplatky za voľné živnosti
   • - súdny poplatok za založenie s.r.o.

 

  • - kompletné zabezpečenie celého procesu a príprava všetkých potrebných dokumentov k založeniu s.r.o. na základe Vami zadaných údajov:
   • - zabezpečenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (živnostenský list)
   • - príprava návrhu na zápis s.r.o. do príslušného obchodného registra
   • - požiadanie o vydanie súhlasu daňového úradu
   • - príprava spoločenskej zmluvy, prehlásenie správcu vkladu, vyhlásenia jediného spoločníka či iného potrebného dokumentu
   • - registrácia s.r.o. u správcu na dane za účelom získania DIČ (príprava žiadosti o registráciu k dani z príjmov)

 • - odovzdanie všetkých zakladateľských dokumentov elektronicky
AKO DLHO POTRVÁ ZALOŽENIE S.R.O.?

- kompletné založenie s.r.o. potrvá najviac 15 až 20 dní
- do niekoľkých hodín od vyplnenia jednoduchého formulára Vám zasielame potrebné dokumenty na podpis
- celý proces založenia s.r.o. prostredníctvom využitia našich služieb je maximálne efektívny a promptný

AKÉ ÚKONY MUSÍTE UROBIŤ VY?

- celý proces vybavíme za Vás
- Vy len po vyplníte jednoduchý formulár a podpíšete dokumenty, ktoré Vám zašleme
- niektoré dokumenty bude potrebné podpísať pred notárom, resp. na matrike
- jednoduché a prehľadné usmernenie k podpísaniu dokumentov Vám zašleme spolu s potrebnými podkladmi na podpis

AKÉ EXTRA NÁKLADY MUSÍTE PLATIŤ VY?

- Vaše extra náklady sú len za:

1. overenie podpisov
pri jednoosobovej s.r.o. overíte 3 podpisy, pri dvoch spoločníkoch je to osem podpisov
(osvedčenie o pravosti podpisu na listine stojí u notára 2,39 EUR s DPH a na matrike 1,50 EUR)

2. v prípade potreby vydania oprávnenia na prevádzkovanie remeselných alebo viazaných živností: 7,50 EUR za každú živnosť 

AKO PREBIEHA VZÁJOMNÁ KOMUNIKÁCIA?

- na osobnou stretnutí v sídle advokátskej kancelárie spolu prekonzultujeme všetky potrebné náležitosti Vašej budúcej s.r.o.
- komunikácia môže prebiehať osobne, online, prípadne telefonicky
- spôsob komunikácie je vždy vysoko individuálny a v čo najväčšej možnej miere prispôsobený požiadavkám klien

Nezáväzne objednať!

Naše výhody:

Odborný servis advokáta

Sme advokáti zapísaní v Slovenskej advokátskej komore.  Poskytujeme vysoko kvalifikované právne poradenstvo založené na dôkladnej znalosti právnych predpisov. Viac o nás.

Spokojnosť klienta

Služby klientom poskytujeme už vyše 20 rokov a vždy je pre nás najdôležitejšia Vaša spokojnosť.

Pre väčšinu ľudí je lacnejšie zakladať s.r.o. pomocou advokáta. Prekvapený? Zistite viac.

 

Ušetríte čas

Hľadanie informácií na internete, príprava dokumentov či vybavovanie na úradoch je zdĺhavý proces. Dovoľte nám Vás odbremeniť!

K úspešnému založeniu s.r.o. je nutné si zodpovedať niekoľko základných otázok.

Ako správne vybrať obchodné meno spoločnosti?

Každá spoločnosť s ručením obmedzeným musí mať svoje obchodné meno pod ktorým bude ako podnikateľský subjekt vstupovať do právnych vzťahov z ktorej jej vznikajú práva a povinnosti. Dôležité je vedieť, že tu nejde  len o právo spoločnosti používať obchodné meno zapísané v obchodnom registri ale aj povinnosť používať obchodné meno v korektnom tvare v právnom styku.  Obchodné meno spoločnosti častokrát vyjadruje v rôznych formách mená spoločníkov obchodnej spoločnosti. Obchodné meno spoločnosti musí nevyhnutne obsahovať dodatok obsahujúci označenie právnej formy obchodnej spoločnosti, t.j. v tvare  “spoločnosť s ručením obmedzeným”, alebo niektorú zo skratiek tohto označenia “spol. s r.o.”, alebo “s.r.o.”. Obchodné meno by malo byť tiež nezameniteľné s iným obchodným menom a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o  predmete podnikania.

Ako vybrať predmet podnikania s.r.o.?

Predmet podnikania definuje živnosti ktoré má spoločnosť s ručením obmedzeným oprávnenie vykonávať v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ide v podstate o zodpovedanie otázky “v čom spoločnosť podniká”. Živnosti poznáme voľné, remeselné a viazané. Živnosti sa ohlasujú na tzv. Jednotnom kontaktnom mieste miestne príslušnom podľa sídla spoločnosti s ručením obmedzeným. Pri výbere do úvahy prichádzajúcich živností klientom odporúčame dopomôcť si zoznamom odporučených označení voľných živností ktorý je možný nájsť na stránke MV SR.

Kto má byť spoločníkom s.r.o.?

Spoločníkom je osoba ktorej/ktorých vklad/y tvoria základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť môže založiť jedna osoba a najviac spoločníkov v jednej spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť 50. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Spoločníkom môže byť tak fyzická, ako aj právnická osoba. Ak je fyzická osoba - spoločník jediným spoločníkom, táto fyzická osoba nemôže byť jediným spoločníkom vo viac ako troch spoločnostiach. Zároveň spoločnosť ktorá má len jedného spoločníka, nemôže byť jediným spoločníkom v inej spoločnosti s ručením obmedzením. 

Konateľ s.r.o. - jeho výber a úlohy?

Konateľ je ten, kto koná v mene spoločnosti s ručením obmedzeným. Vzhľadom na skutočnosť, že s.r.o. je síce právnym subjektom schopným nadobúdať práva i povinnosti, je len umelo vykonštruovanou osobou v mene ktorej koná konateľ spoločnosti. Konateľom spoločnosti tak môže byť len fyzická osoba. Konateľ nemusí, no môže byť zároveň aj spoločníkom spoločnosti. Konateľ môže byť jeden, alebo viacerí. V zásade platí,  že každý z konateľov koná samostatne ak spoločenská zmluva neurčí inak. Konateľ koná v mene a na účet spoločnosti, preto svoju pôsobnosť musí vykonávať  s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov.

Ako stanoviť základné imanie s.r.o. a vklady spoločníkov?

Ide o vyjadrenie peňažných  a nepeňažných vkladov spoločníkov do obchodnej spoločnosti. Hodnota základného imania je minimálne 5.000,-EUR. V súčastnosti už nie je potrebné pri zápise spoločnosti do obchodného registra preukazovať existenciu finančnej sumy vo výške základného imania výpisom z banky. Výška, resp. hodnota  vkladu spoločníka musí byť minimálne 750,EUR. Jeden spoločník môže mať len jeden vklad v spoločnosti. Výška splatených vkladov spoločníkov musí byť aspoň 50% základného imania. Výška vkladu spoločníka  predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.

Spoločenská zmluva - jej správne spísanie?

Spoločenská zmluva je právny úkon so zásadným významom pre vznik, fungovanie a zánik spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločenskou zmluvou spoločníci, resp. zakladatelia zakladajú spoločnosť, čo je nevyhnutným predpokaldom zápisu spoločnosti do obchodného registra, t.j. jej vzniku. V prípade jediného spoločníka, spoločenská zmluva sa nahrádza zakladateľskou listinou. Spoločenská zmluva musí mať zákonom ustanovené formálne a obsahové náležitosti. Medzi ne sa radí napr. písomná forma zmluvy formou jedinej zmluvnej listiny, ďalej  musí obsahovať obchodné meno, určenie spoločníkov, predmetu podnikania, výšky základného imania, určenie konateľa/ov, atď.